Auteursrecht: Pelle Drums- en Percussie / HandPanShop.NL & EU & DE

Contactpersoon: Henk-Jan Pelle

Datum: 5 november 2019

Algemene voorwaarden Pelle Drums- en Percussie

H.J. Pelle h.o.d.n. Pelle Drums- en Percussie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06088181en is gevestigd aan de Hoefijzerlaan 11, 3981 GK te Bunnik.

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder aanbod aan Koper tot het leveren van Producten en uitvoeren van Workshops door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop (en levering) van Producten die door Koper gekocht zijn van Pelle Drums- en Percussie.

7. Producten: De Producten die door Pelle Drums- en Percussie worden aangeboden zijn muziekinstrumenten (handpan)

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Pelle Drums- en Percussie.

9. Workshop: de Consument die deelneemt aan een Workshop (of consult) om het instrument te leren bespelen.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Pelle Drums- en Percussie en iedere Overeenkomst tussen Pelle Drums- en Percussie en een Koper,op elk Product en elke Workshop dat door Pelle Drums- en Percussie wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pelle Drums- en Percussie aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Pelle Drums- en Percussie zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Pelle Drums- en Percussie is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door Pelle Drums- en Percussie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Pelle Drums- en Percussie is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Pelle Drums- en Percussie het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Pelle Drums- en Percussie gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product of Workshop met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Pelle Drums- en Percussie niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Pelle Drums- en Percussie kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Pelle Drums- en Percussie zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pelle Drums- en Percussie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Pelle Drums- en Percussie  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door Pelle Drums- en Percussie gedaan worden via de website of in de winkel.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Pelle Drums- en Percussie, zal Pelle Drums- en Percussie de Overeenkomst met Koper schriftelijk, per e-mail of met de orderbevestiging, bevestigen. Indien het Product in de winkel wordt aangeschaft ontvangt Koper een handgeschreven nota.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het  Aanbod is Pelle Drums- en Percussie daaraan niet gebonden.

5. Pelle Drums- en Percussie is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5   Uitvoering van de Overeenkomst

1. Pelle Drums- en Percussie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Pelle Drums- en Percussie het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pelle Drums- en Percussie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Pelle Drums- en Percussie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pelle Drums- en Percussie zijn verstrekt, heeft Pelle Drums- en Percussie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Pelle Drums- en Percussie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Pelle Drums- en Percussie, is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Pelle Drums- en Percussie kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Pelle Drums- en Percussie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Pelle Drums- en Percussie is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pelle Drums- en Percussie bekend was.

7. Koper vrijwaart Pelle Drums- en Percussie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

8. Indien Koper op locatie, in de winkel van Pelle Drums- en Percussie een Workshop wenst te volgen of Producten te bekijken, dient Koper een afspraak te maken. Afspraken kunnen in beginsel slechts geboekt worden op doordeweekse dagen van maandag tot en met vrijdag. In overleg kan afgeweken worden van de gebruikelijke openingstijden. Een reeds geboekte afspraak kan slechts kosteloos geannuleerd worden tot 48 uur voor de aanvangsdatum. Ingeval van annulering binnen deze termijn, worden de volledige kosten van de Workshop in rekening gebracht.

Artikel 6 Workshop

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven, kan Pelle Drums- en Percussie een Workshop verzorgen voor Koper en/of de door haar meegenomen personen (tot een maximum van 3 personen).

2. De Workshop vindt plaats op locatie van Pelle Drums- en Percussie. Koper dient zich tijdig op locatie te melden, bij voorkeur 10 minuten voor aanvang.

3. De inhoud van de door Pelle Drums- en Percussie aangeboden Workshop en de gedurende de Workshop verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Pelle Drums- en Percussie de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De Workshop wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Koper alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s). Pelle Drums- en Percussie wijst erop dat het uitkiezen van een geschikte handpan een persoonlijk proces is, wat de nodige emoties bij Koper los kan maken.

4. Koper zal Pelle Drums- en Percussie voorafgaand of tijdens de Workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Koper aandacht wenst.

5. Tenzij anders overeengekomen duurt een Workshop ongeveer 1,5 uur. Koper kan gedurende deze beschikbare tijd de verschillende handpannen ervaren en bespelen. Het is hierbij van belang dat Koper de instructies van de docent opvolgt.

6. Tijdens de Workshop dient Koper alle sieraden af te doen die de handpannen kunnen beschadigen. Koper is aansprakelijk voor alle  schade die Koper toebrengt aan een handpan door sieraden niet af te doen en is verplicht deze te vergoeden.

7. Indien Opdrachtgever een verkorte Workshop of consult wenst is dit in overleg mogelijk. Een verkorte versie van de Workshop duurt maximaal 20 à 30 minuten. Indien deze tijd wordt overschreden zal de verkorte versie aangemerkt worden als een volledige Workshop en zal Koper voor deze tijd dienen te betalen. Koper heeft alsdan het recht om de tijd die daarvoor staat te gebruiken.

Artikel 7   Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Pelle Drums- en Percussie of er door andere omstandigheden buiten de macht van Pelle Drums- en Percussie enige vertraging ontstaat, heeft Pelle Drums- en Percussie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Pelle Drums- en Percussie schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pelle Drums- en Percussie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Pelle Drums- en Percussie of een externe vervoerder is Pelle Drums- en Percussie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Pelle Drums- en Percussie gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Pelle Drums- en Percussie ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Pelle Drums- en Percussie een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief, althans de daadwerkelijke levertermijn kan door omstandigheden afwijkend zijn (al dan niet door overmacht). Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. Pelle Drums- en Percussie is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Pelle Drums- en Percussie is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Pelle Drums- en Percussie behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

9. Indien Koper in de winkel een Product aanschaft, vindt de levering van het instrument plaats door Koper het bezit van het Product te verschaffen.

Artikel 8   Verpakking en transport

1. Pelle Drums- en Percussie verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9   Onderzoek enreclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Pelle Drums- en Percussie erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Pelle Drums- en Percussie te worden gemeld op henkjan.pelle@outlook.com . Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Koper zijnde een Bedrijf, heeft het recht om de Producten binnen 4 werkdagen te onderzoeken, en bij eventuele gebreken Pelle Drums- en Percussie hierover te informeren.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelle Drums- en Percussie op de wijze zoals door Pelle Drums- en Percussie aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Pelle Drums- en Percussie, conform de retourinstructies van Pelle Drums- en Percussie. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Pelle Drums- en Percussie is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. Pelle Drums- en Percussie behoudt het recht om geretourneerde producten die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden te weigeren. Indien Pelle Drums- en Percussie schade aan de Producten ontdekt, veroorzaakt door Koper, zal Pelle Drums- en Percussie de waardevermindering van het Product bij Koper te verhalen.  retourzendingen worden slechts verwerkt indien:

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Pelle Drums- en Percussie te wijten is, zal Pelle Drums- en Percussie na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Pelle Drums- en Percussie.

Artikel 10   Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor Bedrijven worden prijzen exclusief btw getoond.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Pelle Drums- en Percussie geen invloed heeft, kan Pelle Drums- en Percussie deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 11   Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient  vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven (betalings)methode. Ingeval van aanschaf van het Product in de winkel zal betaling op locatie plaatsvinden. .

2. De kosten van de Workshop dienen achteraf in de winkel betaald te worden. Indien Koper een Product aanschaft direct na afloop van de Workshop, komen de kosten van de Workshop te vervallen.

3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. Koper dient de betaling ineens te voldoen.Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Pelle Drums- en Percussie een andere betalingstermijn overeenkomen.

5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Pelle Drums- en Percussie gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Pelle Drums- en Percussie op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7. Pelle Drums- en Percussie heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pelle Drums- en Percussie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Pelle Drums- en Percussie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn (van 14 dagen) heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Pelle Drums- en Percussie zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10. Indien Pelle Drums- en Percussie meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 12   Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Pelle Drums- en Percussie geleverde zaken, blijven eigendom van Pelle Drums- en Percussie totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Pelle Drums- en Percussie gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Pelle Drums- en Percussie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Pelle Drums- en Percussie haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Pelle Drums- en Percussie of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pelle Drums- en Percussie zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Pelle Drums- en Percussie heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Pelle Drums- en Percussie. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Pelle Drums- en Percussie zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Pelle Drums- en Percussie worden vergoed door Koper.

Artikel 13   Garantie

Pelle Drums- en Percussie staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 14   Gebruiksvoorschriften Instrumenten

1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Pelle Drums- en Percussie op te volgen.

2. Koper dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in een daarvoor geschikte tas bewaard en vervoerd te worden.

3. Uitgesloten van garantie is:

4.  Voor handpan instrumenten specifiek geldt: probeer nooit zelf het instrument te re-tunen en/of repareren, bespeel het instrument alleen met vingers/ nagels en eventueel subtiel met de handen, bespeel de handpan nooit met stokken. De handpan mag slechts onderhouden worden met de voorgeschreven onderhoudsmiddelen.

5. Voor onderhoudsvoorschriften wordt verwezen naar de website. Koper kan de onderhoudsinstructies vinden op https://www.handpanshop.nl/veel-gestelde-vragen-handpan-faq, onder het kopje "onderhoud".

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

1. Pelle Drums- en Percussie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Pelle Drums- en Percussie bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Pelle Drums- en Percussie gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Pelle Drums- en Percussie bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Pelle Drums- en Percussie op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Pelle Drums- en Percussie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Pelle Drums- en Percussie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16   Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Pelle Drums- en Percussie leidt tot aansprakelijkheid van Pelle Drums- en Percussie jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Pelle Drums- en Percussie in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Pelle Drums- en Percussie is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Pelle Drums- en Percussie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies en/of gemiste besparingen. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Pelle Drums- en Percussie is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het (verkeerde) gebruik van het Product. Pelle Drums- en Percussie levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Pelle Drums- en Percussie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Pelle Drums- en Percussie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Pelle Drums- en Percussie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Pelle Drums- en Percussie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Pelle Drums- en Percussie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pelle Drums- en Percussie binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 17   Overmacht

1. Pelle Drums- en Percussie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij  gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Pelle Drums- en Percussie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Pelle Drums- en Percussie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Pelle Drums- en Percussie en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Pelle Drums- en Percussie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Pelle Drums- en Percussie heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pelle Drums- en Percussie haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver Pelle Drums- en Percussie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pelle Drums- en Percussie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Pelle Drums- en Percussie verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 19   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging         

1. Pelle Drums- en Percussie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Pelle Drums- en Percussie de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Pelle Drums- en Percussie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20   Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Pelle Drums- en Percussie en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via henkjan.pelle@outlook.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Pelle Drums- en Percussie de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Pelle Drums- en Percussie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21   Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Pelle Drums- en Percussie en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Pelle Drums- en Percussie heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Pelle Drums- en Percussie en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrechttenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Bunnik, 5 november 2019

What our customers say:

 

PelleSound BV - HandPanShop.nl

mail@handpanshop.nl
+31 645 922 966
Veilingweg 42
3981PC  Bunnik
Nederland (alleen op afspraak)